Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 

 

Oferuje kształcenie uczniów:

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi (niepełnosprawność intelektualna i niepełnosprawność ruchowa lub niedowidzenie lub niedosłuch lub autyzm)

 

Liczba uczniów w oddziale:

- do 8 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym,

- do 4 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Edukacja w szkole obejmuje następujące przedmioty:

- funkcjonowanie osobiste i społeczne,

- zajęcia rozwijające komunikowanie się,

- zajęcia rozwijające kreatywność,

- wychowanie fizyczne,

- przysposobienie do pracy m.in. zajęcia z gospodarstwa domowego, prac ogrodniczych i elementów sadownictwa, szycia i dziewiarstwa, sporządzania i wydawania posiłków, wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich, prac poligraficzno-introligatorskich,

 - religię/etykę (wg woli).

 

Na zajęciach uczniowie rozwijają umiejętności praktyczne, potrzebne do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu.

Ponadto uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, poprzez udział w zajęciach rozwijających zainteresowania (teatralne, plastyczne, muzyczne), konkursach, zawodach sportowych, wycieczkach.

Szkoła zapewnia zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 10 godzin na oddział, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, medyczną i opiekuńczą, odpowiednio do potrzeb uczniów.

 

Zapewniamy bezpłatne podręczniki i pomoce edukacyjne, bezpłatny dojazd dziecka i jego opiekuna do szkoły.

Zapewniamy bezpłatne miejsce w Internacie Ośrodka.

 

Dokumenty:

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno – pedagogicznej,

podanie do dyrektora Ośrodka

-podanie do starosty (uczniowie mieszkający poza Zamościem, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania),

- zaświadczenie OKE z egzaminu ósmoklasisty lub zaświadczenie o zwolnieniu z egzaminu,

- odpis skrócony aktu urodzenia (wraz z PESEL),

- potwierdzenie zameldowania (z biura meldunkowego lub gminy),

- opinia wychowawcy klasy,

- 1 fotografia,

- Orzeczenie z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (jeśli jest).

 

Zapisy na nowy rok szkolny 2022/2023 do 25 marca 2022 r.

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

ul. Śląska 45 A, 22-400 Zamość

(84) 639 25 25