Kalendarium

kalendarium

KALENDARIUM

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W ZAMOŚCIU

 

1973
Powołanie Szkoły Podstawowej Specjalnej dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim przy ul. Sienkiewicza.


1975
Przeniesienie Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 7 do budynku przy ul. Królowej Jadwigi.


1978
Powołanie szkoły zawodowej dla dziewcząt o kierunku dziewiarz maszynowo-ręczny. Korzystanie z internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 przy ul. Lubelskiej przez uczennice.


1983
Powstanie Internatu Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej przy ul. Orlej.


1986
Zmienienie profilu kształcenia w szkole zawodowej z zawodu dziewiarz maszynowo-ręczny na krawiec odzieży damskiej lekkiej.


1987
Powstanie oddziałów dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym, zwanych „klasami życia" w Szkole Podstawowej Specjalnej.


1988
Powołanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w składzie: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 7, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna i Internat Zasadniczej Szkoły Zawodowej.


1997
Organizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla wychowanków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żdanowskiej.


1999
Przeniesienie SOSW do nowej siedziby przy ul. Śląskiej.


1999
Powstanie 6-letniej Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz 3-letniego Gimnazjum Specjalnego w związku z reformą edukacyjną.


2000
Utworzenie 2-letniej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w zawodzie pracownik gospodarstwa domowego dla absolwentów szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.


2001
Utworzenie pierwszych oddziałów dla uczniów autystycznych.


2002
Utworzenie 2-letniej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w zawodzie kucharz małej gastronomii.


2003
Nawiązanie współpracy z Centrum Kształcenia Praktycznego prowadzącego kształcenie zawodowe.


2004
Utworzenie 3-letniej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.


2004
Nadanie numerów szkołom wchodzącym w skład Ośrodka: Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna, Gimnazjum Nr 8 Specjalne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna.


2004
Przeniesienie Internatu SOSW do Bursy Nr 1 przy ul. Okrzei.


2008
Objęcie małych dzieci opieką w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


2011
Powstanie Przedszkola Nr 3 Specjalnego.


2012
Wprowadzenie w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 Specjalnej nowego kierunku – pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.