Branżowa Szkoła I Stopnia

Branżowa Szkoła I Stopnia 

 

 

Szkoła prowadzi kształcenie w zawodzie:

- pracownik pomocniczy gastronomii

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

 

 

- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

- dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim i niepełnosprawność ruchowa, niedowidzenie, niedosłuch, autyzm).

 

Absolwent będzie przygotowany do wykonania pomocniczych prac w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, domach weselnych:

- związanych z przyjęciem i obsługą gości,

- gastronomicznych,

- porządkowych na terenie obiektu,

- związanych z utrzymaniem terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych w otoczeniu obiektu,

- związanych z organizacją imprez okolicznościowych.

 

Edukacja w szkole obejmuje:

- zajęcia dydaktyczne,

- zajęcia praktyczne

 

Dodatkowo 10 godzin zajęć rewalidacyjnych na klasę.

 

Zapewniamy bezpłatne podręczniki i pomoce edukacyjne, bezpłatny dojazd dziecka i jego opiekuna do szkoły.

Zapewniamy bezpłatne miejsce w Internacie Ośrodka.

 

Dokumenty:

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno – pedagogicznej,

podanie do dyrektora Ośrodka,

podanie do starosty, (uczniowie mieszkający poza Zamościem, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania),

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (po zakończeniu roku szkolnego),

- zaświadczenie OKE o przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty,

- zaświadczenie lekarza medycyny pracy zawierające informację o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki zawodu (skierowanie otrzymuje się w sekretariacie szkoły),

- odpis skrócony aktu urodzenia (wraz z PESEL),

- opinia wychowawcy,

- potwierdzenie zameldowania na pobyt stały (z biura meldunkowego lub gminy),

- 1 fotografia,

- pracownicza książeczka zdrowia,

- orzeczenie Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (jeśli uczeń je posiada).

 

Zapisy na nowy rok szkolny 2022/2023 do 25 marca 2022 r.

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

ul. Śląska 45 A, 22-400 Zamość

(84) 639 25 25