Przedszkole Nr 3 Specjalne

Przedszkole Nr 3 Specjalne

dla dzieci z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub znacznym, autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Im wcześniej dziecko z problemami otrzyma wielospecjalistyczną pomoc, tym większe są szanse na jego samodzielność oraz prawidłowy rozwój.

 

ZAPEWNIAMY:

  • 8  - godzinną bezpłatną opiekę i wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 lat
  • Liczebność dzieci w oddziale:

- do 4 – dla dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera,

- do 4 – dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

- do 8 – dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

  • zajęcia polisensoryczne w sali doświadczania świata
  • zajęcia integracji sensorycznej
  • zajęcia alternatywnych metod komunikacji AAC
  • zajęcia logopedyczne
  • pomoc pedagogiczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, medyczną i opiekuńczą
  • indywidualizację pracy wg programów edukacyjno – terapeutycznych
  • poradnictwo dla rodziców

Ponadto dzieci mogą korzystać z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

 

Dokumenty:

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną

podanie do dyrektora Ośrodka o przyjęcie do przedszkola

podanie do wójta gminy- dzieci mieszkające poza Zamościem (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania),

- odpis skrócony aktu urodzenia (wraz z PESEL)

- potwierdzenie zameldowania na pobyt stały (z biura meldunkowego lub gminy),

- Orzeczenie z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (jeśli jest).

 

Zapisy na nowy rok szkolny 2022/2023 do 25 marca 2022 r.

Przyjęcia trwają cały rok szkolny, w miarę wolnych miejsc

 

Wykorzystajcie szansę dla swojego dziecka

Przyjdźcie, zadzwońcie, uzyskajcie informacje

Czas działa na niekorzyść dziecka!!!

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

ul. Śląska 45 A, 22-400 Zamość

(84) 639 25 25