Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna

Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna

Oferuje kształcenie uczniów:

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (przedmioty takie, jak w szkole masowej), liczba uczniów w klasie do 16,

- z autyzmem w normie intelektualnej (przedmioty takie, jak w szkole masowej), liczba uczniów w klasie do 4,

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,  liczba uczniów w klasie do 8,

 

Tworzymy klasy dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi: niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem, niepełnosprawnością ruchową, uczniów słabosłyszących, słabowidzących. Liczebność uczniów w takich klasach uzależniona jest od rodzaju niepełnosprawności.

 

W klasach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, autyzmem, niepełnosprawnościami sprzężonymi oprócz nauczyciela pracuje dodatkowa osoba jako pomoc nauczyciela.

 

Szkoła zapewnia:

- zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 10 godzin na oddział w klasach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

- zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 12 godzin na odział w klasach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, autyzmem,

odpowiednio do potrzeb ucznia, np.: zajęcia alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (dzieciom niemówiącym), zajęcia metodą integracji sensorycznej, W. Sherborne, Knillów, Tomatisa, zajęcia usprawniania ruchowego.

 

Ponadto wszyscy uczniowie mają zapewnioną :

- pomoc pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, medyczną i opiekuńczą,

- zajęcia ze specjalistą zgodnie z rodzajem niepełnosprawności (oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem, surdopedagogiem, fizjoterapeutą).

 

Zapewniamy bezpłatne podręczniki, bezpłatny dojazd dziecka i jego opiekuna do szkoły.

Zapewniamy bezpłatne miejsce w Internacie Ośrodka.

 

Dokumenty:

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną

podanie do dyrektora Ośrodka

-podanie do starosty (uczniowie mieszkający poza Zamościem, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania),

- świadectwo ukończenia ostatniej klasy,

- w przypadku klasy I – oświadczenie rodziców o rocznym przygotowaniu przedszkolnym,

- odpis skrócony aktu urodzenia (wraz z PESEL),

- potwierdzenie zameldowania na pobyt stały (z biura meldunkowego lub gminy),

- opinia wychowawcy klasy,

- 1 fotografia,

- Orzeczenie z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (jeśli jest).

 

Zapisy na nowy rok szkolny 2022/2023 do 25 marca 2022 r.

Przyjęcia trwają cały rok szkolny

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

ul. Śląska 45 A, 22-400 Zamość

(84) 639 25 25