WOKRO podsumowanie

Szanowni Rodzice!

Z dniem 31 grudnia 2021 r. zakończyła się realizacja zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczego powołanego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w latach 2017-2021.

 

Realizowane zadania:

1. Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka. Skorzystanie z rozmowy i pozyskanie informacji była możliwa każdego dnia w godz. 14.00-15.00. Udzielane były informacje indywidualnie dla każdego zgłaszającego się rodzica na temat możliwości pomocy dziecku i rodzinie.

2. Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. Organizowano spotkania zespołów terapeutów z rodzicami i dziećmi, na których wskazano właściwe dla dziecka formy wsparcia i pomocy w ramach Programu.

3. Wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom.

Rodzice otrzymywali informacje nt. możliwości skorzystania z dodatkowej pomocy od terapeutów prowadzących zajęcia z dzieckiem. Na stronie internetowej Ośrodka funkcjonuje Wykaz jednostek oświatowych prowadzących Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w mieście Zamość.

4. Organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach oświatowych, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. Łącznie w latach 2017-2021 przeprowadzono 15 475,25 godz.

5. Koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

6. Prowadzenie akcji informacyjnych. Przekazywano informacje o działalności WOKRO m.in. na spotkaniach z pracownikami socjalnymi, asystentami Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, z personelem medycznym i lekarzami pediatrii pracującymi w przychodniach lekarza rodzinnego w Zamościu, słuchaczom studiów podyplomowych na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem, zespołem Aspergara. Promowano działalność WOKRO w lokalnych mediach, opracowano i rozpowszechniano ulotki oraz plakaty.

7. Monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom. Prowadzona była dokumentacja realizowanych działań i zajęć. W dniach 18.12.2021 r. i 27-28.12.2021 r. podczas zebrań zespołów terapeutów realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ramach WOKRO podsumowano realizację działań z każdym dzieckiem i jego rodziną. Działalność WOKRO została bardzo pozytywnie oceniona przez nauczycieli specjalistów i rodziców. Wszyscy pokładają nadzieję, że nastąpi kontynuacja realizacji zadań WOKRO w kolejnych latach.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji podsumowującej realizację zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczego

 

POBIERZ TUTAJ!