Logopedia

Rodzaje zajęć:

W naszym ośrodku zajęcia z logopedą odbywają się w ramach:

- pomocy psychologiczno – pedagogicznej (zajęcia logopedyczne)

oraz

- w ramach zajęć rewalidacyjnych (zajęcia korygujące wady mowy).

Zadania:

  1. Diagnozowanie logopedyczne w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów
  2. Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowaniu jej zaburzeń
  3. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów
  4. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
    1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów
    2. udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej

( w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach)

Dla kogo zajęcia z logopedą?

W naszym ośrodku z zajęć logopedycznych korzystają uczestnicy zajęć na każdym etapie kształcenia. W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną mówimy                                             o oligofazji – czyli zaburzeniach językowych wywołanych przez deficyty poznawcze (niepełnopsprawność intelektualna). Poziom funkcjonowania naszych podopiecznych jest zróżnicowany. U niektórych podopiecznych rozwijamy kompetencje komunikacyjne począwszy od nawiązania kontaktu wzrokowego, wskazywania placem, budowania wspólnego pola uwagi. U innych wywołujemy głoski, ćwiczymy słuch fonemowy i rozwijamy mowę opowieściową.

Jak pracujemy?

Terapia logopedyczna polega nie tylko na kształceniu mowy, ale także na usprawnianiu wielu innych funkcji, np. orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej, spostrzegania oraz analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej. Staramy się, aby duża część zajęć przebiegała w formie zabawy (zwłaszcza u najmłodszych uczniów). Terapię logopedyczną włączamy w codzienną aktywność ucznia, by tak jak to bywa w naturalnym rozwoju, nabywanie mowy odbywało się „mimowolnie” i nieświadomie.

Relacje z zajęć:

W roku szkolnym 2021/2022 zapraszamy do zapoznania się z galerią tematyczną „Cztery pory roku”.

Jesień: Kliknij TUTAJ!

Zima: Kliknij TUTAJ!