Regulamin korzystania z darmowych podręczników

SZKOLNY REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW 
I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 SPECJALNEJ W ZAMOŚCIU ORAZ W GIMNAZJUM NR 8 SPECJALNYM

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Przedmiot Regulaminu

1).Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:

a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,

b) tryb przyjęcia podręczników na stan Szkół,

c) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

 1. ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 2

1.Biblioteka szkolna prowadzi ewidencję i przechowuje podręczniki oraz materiały edukacyjne.

2.Biblioteka nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki, materiały edukacyjne, mające postać papierową i elektroniczną,

3.W dyspozycji biblioteki pozostaje jeden dodatkowy komplet podręczników dla ucznia danej klasy.

4.Czas otwarcia Biblioteki podany jest do wiadomości użytkownikom w informacji umieszczonej przy wejściu do Biblioteki oraz na stronie internetowej Szkół http://www.soswzamosc.internetdsl.pl/.

 1. PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

§ 3

1.Podręczniki oraz materiały edukacyjne zostają przekazane na stan biblioteki.

2.Podręczniki oraz materiały edukacyjne stanowią własność Szkół.

3.Podręczniki i materiały edukacyjne przekazane Szkołom w ramach dotacji powinny być użytkowane przez okres 3 lat.

 1. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

 § 4

 1. Do wypożyczania podręczników oraz materiałów edukacyjnych uprawnieni są:
 1. Uczniowie klas I szkoły podstawowej począwszy od roku szkolnego  2014/ 2015;  
 2. Uczniowie klas II szkoły podstawowej począwszy od roku szkolnego 2015/2016;
 3. Uczniowie klas III szkoły podstawowej począwszy od roku szkolnego 2016/ 2017;
 4. Uczniowie klas IV szkoły podstawowej począwszy od roku szkolnego 2015/2016;
 5. Uczniowie klas V szkoły podstawowej począwszy od roku szkolnego 2016 /2017;
 6. Uczniowie klas VI szkoły podstawowej począwszy od roku szkolnego 2017 /2018;
 7. Uczniowie klas I gimnazjum począwszy od roku szkolnego 2015/ 2016;  
 8. Uczniowie klas II gimnazjum począwszy od roku szkolnego 2016/ 2017;
 9. Uczniowie klas III gimnazjum począwszy od roku szkolnego 2017/ 2018.

§ 5

1.Okres trwania wypożyczenia .

1) Wypożyczanie podręczników odbywa się w pierwszym tygodniu września danego roku szkolnego.

2) Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, w ostatnim tygodniu czerwca danego roku szkolnego.

§ 6

1.Procedura wypożyczania podręcznika

1) Na początku roku szkolnego wychowawca klasy z uczniami, pobiera z biblioteki podręczniki, materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.

2) Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosić wychowawcy.

3) Wychowawca zapoznaje uczniów i rodziców z regulaminem korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych. Zostaje to potwierdzone podpisem na stosownym oświadczeniu (załączniku nr 1,  nr 2).

                                      

V.ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI

§ 7

1.Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem.

1) Wychowawca informuje uczniów i rodziców o zasadach korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych:

2)Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowy książek (obłożenie, nie pisanie wewnątrz ).

3) Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw, ewentualnie wymiany okładki.

4) Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

5) Wraz z upływem terminu zwrotu uczeń powinien oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty CD, mapy, plansze itp.).

§ 8

1.Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika, materiału edukacyjnego.

1) Przeznieumyślne uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się  zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.

2) Na żądanie bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do nieumyślnego uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić

3) Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie sięumyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne  uszkodzenia fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

4) Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

5) W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:

a) kosztu zakupu podręcznika, materiału edukacyjnego z dotacji celowej:

- wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników określa Dyrektor Szkoły. Wpłaty według wartości podanej przez Dyrektora dokonuje rodzic w Księgowości Szkoły;

- w przypadku uszkodzenia albo zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego  bibliotekarz sporządza protokół zagubienia/ zniszczenia z treścią, którego zostaje zapoznany rodzic (załącznik nr 3);

- w celu uzyskania od rodziców ucznia kosztu niezwróconego w terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego bibliotekarz, wysyła do Rodzica wezwanie do zapłaty (załącznik nr 4).

b) kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I – III szkoły podstawowej,  określonego przez Ministra  MEN.   Kwota zwrotu wynosi: 4,34 zł za każdą część, co stanowi dochód budżetu państwa.

Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik część …” podając numer jednej z czterech części.