Projekt Zosia- Samosia

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną WSZYSCY RAZEM w Zamościu od września bieżącego roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Zamościu realizuje projekt „Zosia- Samosia”. Koordynatorem i realizatorami projektu są nauczyciele SOSW w Zamościu p. Małgorzata Szcząchor- koordynator, p. Aleksandra Jabłońska- Małecka, p. Katarzyna Bartosiewicz, p. Elżbieta Welcz- realizatorzy. Projekt objęty jest patronatem medialnym Tygodnika Zamojskiego.

Adresatami projektu są uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi: niepełnosprawność intelektualna, autyzm, niedowidzenie, niepełnosprawność ruchowa z klas szóstych, siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej Nr 11 Specjalnej, a także z trzeciej klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Są to osoby w wieku od 13 do 18 lat (siedemnaście osób). Współuczestnikami projektu są rodziny uczniów, przedstawiciele uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Zamościu, a także uczestnicy Aktywnego Koła Gospodyń Wiejskich i Seniorów ze Skierbieszowa.

Głównym założeniem projektu jest przygotowanie młodzieży niepełnosprawnej, na miarę ich możliwości, do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym. Zaplanowane działania dotyczą rozwoju w zakresie sfery społecznej, w tym komunikacji werbalnej, pozawerbalnej, emocjonalnej, samoobsługowej i poznawczej. Projekt ma również na celu kształtowanie postawy akceptacji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym, przedstawienie tych osób jako pełnowartościowych ludzi. Tego typu działania są formą dodatkowego źródła wiadomości dostarczającego przeżyć i wzruszeń, spełnieniem marzeń, a także konfrontacją informacji podręcznikowych z rzeczywistością bezpośrednio obserwowaną.

Jak dotąd w ramach projektu odbyły się trzy spotkania tj. Integracyjne zajęcia warsztatowe "Kultura każdego dnia - rozwijanie kultury zachowania w życiu codziennym stosując zasady savoir – vivre", wyjście do kina Stylowe w Zamościu na film pt." Mój przyjaciel pies 2", a także uczniowie byli na pierwszych „prawie samodzielnych zakupach” w supermarkecie „Społem”. Głównym założeniem działań było: zrozumienie zasadność istnienia przyjętych norm obyczajowych; dostrzeżenie związku pomiędzy naszą kulturą osobistą (zachowaniem) a postrzeganiem nas przez innych; poznanie podstawowych zasad kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach życia codziennego; jak również rozwijanie umiejętności określania niezbędnych zasad właściwego zachowania się w szkole i w miejscach publicznych. Po przez udział w projekcji filmu w kinie Stylowe w Zamościu uczniowie mieli możliwość kształtowania wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej; rozwijania i utrwalania nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (kino) oraz w środkach transportu, nastąpiła także integracja uczniów i wzmocnienie więzi koleżeńskiej.
Z zakupionych zdrowych produktów spożywczych już wkrótce uczestnicy projektu „Zosia - Samosia” przygotują zdrowe śniadanie.

 

Zdjęcia zamieszczamy w naszej galerii - kliknij TUTAJ!